Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Kamil Ďuriš – Amazonka, IČO: 30201209, so sídlom A. Bernoláka 41, Žilina 010 01, (ďalej len ako „predávajúci") a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade tovaru v zmysle § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

II. Dĺžka záručnej doby

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) v zmysle zákona uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
Ak kupujúci je zároveň aj spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi sa riadi v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

III. Záručné podmienky

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
- mechanickým poškodením tovaru
- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
- prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
- tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom
- tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar osobne alebo vo forme zásielky, nie však na dobierku do prevádzkarne predávajúceho na adresu: Kamil Ďuriš – Amazonka, A. Bernoláka 41, Žilina 010 01 a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. K tovaru je potrebné spolu s formulárom o vadách pripojiť aj kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.
Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (Slovenská pošta a.s.) alebo osobne, nie formou elektronickej pošty.
Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom alebo písomne (Slovenská pošta a.s.) bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, písomne na poštovú adresu alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.

 

V. Práva a povinnosti kupujúceho pri reklamácii tovaru alebo služby

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Kupujúci má právo ak ide o chybu odstrániteľnú na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Kupujúci má právo, ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.
Spotrebiteľ má právo, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci môže tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.

V Žiline 21.11.2016

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Link SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie