Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.amazonka-textil.sk

I. Základné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane je spoločnosť Kamil Ďuriš – Amazonka, IČO: 30201209, so sídlom A. Bernoláka 41, Žilina, 010 01, (ďalej len ako „predávajúci") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len ako „kupujúci").
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy" a že s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvne strany sa pokladá predávajúci a kupujúci
Kupujúci je povinný:
- prevziať a zaplatiť objednaný tovar za dohodnutú odplatu predávajúcemu
- skontrolovať neporušenosť obalu pri preberaní
- skontrolovať samotný tovar pri jeho preberaní
Predávajúci je povinný:
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanom množstve
- dodať zákazníkovi tovar v dohodnutej cene

 

III. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane aktuálneho DPH.

 

IV. Objednanie tovaru

Objednanie tovaru vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovaru alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon neustanoví inak.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky internetovým obchodom. Tento e-mail nie je potvrdením objednaného tovaru.
Kupujúci je odoslaním objednaného tovaru viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

V. Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
- platbou na dobierku
- platbou pri osobnom prevzatí tovaru alebo služby na predajni
- platbou na základe zálohovej faktúry – tovar bude zaslaný po pripísaní peňažných
prostriedkov na náš účet bankou
- platbou na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre
Ak zákazník pri platbe na základe zálohovej faktúry neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v článku VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

VI. Dodacie podmienky

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom
- Slovenskej pošty
- kuriérskej spoločnosti
- osobne na zvolenej prevádzke v objednávke
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.
Tovar, ktorý je skladom, je zaslaný v čo najkratšom čase najneskôr však do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informuje predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť:
- v prípade vypredania zásob
- v prípade, že tovar sa už nevyrába
- v prípade, že sa tovar už nedodáva
- v prípade, že sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku
V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od písomného zrušenia objednávky.

 

VII. Poplatky za dopravu, balné a možnosti platieb

Platba na dobierku v hotovosti pri preberaní kuriérovi, alebo na pošte
- Slovenská pošta s doručením do 3 pracovných dní v SR 4,- €
- kuriérska spoločnosť s doručením do 2 pracovných dní v SR 6,50 €
Platba pri osobnom prevzatí tovaru alebo služby na predajni 0,- €
Platba na základe zálohovej faktúry
- osobný odber na prevádzke 0,- €
- Slovenská pošta s doručením do 3 pracovných dní v SR 2,50 €
- kuriérska spoločnosť s doručením do 2 pracovných dní v SR 5,- €
Platba na základe faktúry
- osobný odber na prevádzke 0,- €
- Slovenská pošta s doručením do 3 pracovných dní v SR 2,50 €
- kuriérska spoločnosť s doručením do 2 pracovných dní v SR 5,- €

 

VIII. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu a to do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

IX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre vybavenie odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom a písomným vyjadrením zámeru odstúpiť od zmluvy s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru.
Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby vymedzené § 7 ods. 6 písmeno a.) až písmeno l.) zákona č. 102/2014.Z.z.
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob.
Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, uvedenú v článku I. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b.) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.amazonka-textil.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
e-mailová adresa, tel. číslo, poštová adresa.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Spoločnosť ktorá spracováva a vyhodnocuje Vaše údaje je spoločnosť Kamil Ďuriš – Amazonka, IČO: 30201209, so sídlom A. Bernoláka 41, Žilina, 010 01 zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu v Žiline pod číslom 511-11376. Na našu spoločnosť sa môžete obráti telefonicky na tel. č. 041/7234647, alebo písomne na adresu A. Bernoláka 41, Žilina, 010 01 prípadne e-mailom na adresu: amazonka-duris@stonline.sk
Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame čo najviac minimalizujeme tak aby postačovali na splnenie služieb ktoré poskytujeme, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili Vaše súkromie. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávané sú tieto kategórie osobných údajov:
- Meno a priezvisko
- Názov spoločnosti
- Fakturačná adresa
- IČO
- IČ DPH
- Telefónne číslo
- Kontaktná adresa
- Kontaktný e-mail
- Informácie o produktoch ktoré ste u nás zakúpili
- Informácie o využívaní nášho e-shopu
- Záznamy e-mailovej komunikácie
- Záznamy písomnej komunikácie
- Transakčné údaje
Naša spoločnosť spracováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim predovšetkým pre potreby predávajúceho a to na riadne splnenie všetkých zákonných povinností, identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim, pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností, ďalej na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
Osobné údaje sú spracovávané v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi.

V ojedinelých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- Kuriérske a prepravné spoločnosti, pošta
- Telekomunikačný operátori
- Advokátske kancelárie
- Účtovné kancelárie
- Audítori
- Daňový poradcovia
- Súdy
- Orgány činné v trestnom konaní
- Súdny znalci
- Inkasné spoločnosti
- Exekútori

Osobné údaje sú spracované v prípade súhlasu kupujúceho do doby než svoj súhlas neodvolá, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. Osobné údaje budú v prípade plnenia zákonnej povinnosti spracovávané a uchovávané po dobu ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a podobne môže byť dĺžka uchovávania 10 rokov.

Osobné údaje a Vaše práva:
- Právo na prístup k svojím osobným údajom
- Právo na opravu
- Právo na výmaz
- Právo na odvolanie súhlasu na spracovávanie osobných údajom na základe súhlasu
- Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov
- Právo na prenositeľnosť
- Právo namietať proti spracovaniu
- Pravo podať sťažnosť (sťažnosť môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Vaše práva môžete uplatniť kontaktovaním nás na adrese Kamil Ďuriš – Amazonka, A. Bernoláka 41, Žilina, 010 01, telefonicky na tel. č. 041/7234647, prípadne e-mailom na adresu: amazonka-duris@stonline.sk
Vašu žiadosť vybavíme/odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Pri zjavne neodôvodnených alebo sa neustále sa opakujúcich žiadostiach sme oprávnený vybavenie žiadostí primerane spoplatniť aby sme pokryli náklady na vybavenie tejto služby.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedené kontakty.

 

XI. Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 10,- € (slovom: desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú kupujúci nezrušil alebo od nej neodstúpil, tovar si od prepravcu neprevzal a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom si tovar neprevzal a tým porušil článok II. Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.amazonka-textil.sk.
Zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu a aj ostatné náklady súvisiace nenaplneným kúpnej zmluvy, ktorú spolu uzatvorili predávajúci s kupujúcim.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky a súhlasí s nimi.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke internetového obchodu www.amazonka-textil.sk
Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V Žiline dňa 18.11.2016

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie